पद्मावती-रत्नसेन-भेंट-खंड-पद्मावत -मलिक मुहम्मद जायसी-Hindi Poetry-कविता-Hindi Poem | Kavita Malik Muhammad Jayasi

पद्मावती-रत्नसेन-भेंट-खंड-पद्मावत -मलिक मुहम्मद जायसी-Hindi Poetry-कविता-Hindi Poem | Kavita Malik Muhammad Jayasi

 

सात खंड ऊपर कबिलासू । तहवाँ नारि-सेज सुख-बासू ॥
चारि खंभ चारिहु दिसि खरे । हीरा-रतन-पदारथ-जरे ॥
मानिक दिया जरावा मोती । होइ उजियार रहा तेहि जोती ॥
ऊपर राता चँदवा छावा । औ भुइँ सुरग बिछाव बिछावा ॥
तेहि महँ पालक सेज सो डासी । कीन्ह बिछावन फूलन्ह बासी ॥
चहुँ दिसि गेंडुवा औ गलसूई । काँची पाट भरी धुनि रूई ॥
बिधि सो सेज रची केहि जोगू । को तहँ पौढ़ि मान रस भोगू? ॥

अति सुकुवाँरि सेज सो डासी, छुवै न पारै कोइ ।
देखत नवै खिनहि खिन, पाव धरत कसि होइ ॥1॥

 

राजै तपत सेज जो पाई । गाँठि छोरि धनि सखिन्ह छपाई ॥
कहैं, कुँवर! हमरे अस चारू । आज कुँवर कर करब सिंगारू ॥
हरदि उतारि चढ़ाउब रगू । तब निसि चाँद सुरुज सौं संगू ॥
जस चातक-मुख बूंद सेवाती । राजा-चख जोहत तेहि भाँती ॥
जोगि छरा जनु अछरी साथा । जोग हाथ कर भएउ बेहाथा ॥
वै चातुरि कर लै अपसईं । मंत्र अमोल छीनि लेइ गईं ॥
बैठेउ खोइ जरी औ बूटी । लाभ न पाव, मूरि भइ टूटी ॥

खाइ रहा ठग-लाडु, तंत मंत बुधि खोइ ।
भा धौराहर बनखंड, ना हँसि आव, न रोइ ॥2॥

 

अस तप करत गएउ दिन भारी । चारि पहर बीते जुग चारी ॥
परी साँझ, पुनि सखी सो आई । चाँद रहा, उपनी जो तराई ॥
पूँछहिं “गुरू कहाँ, रे चेला! । बिनु ससि रे कस सूर अकेला?॥
धअतु कमाय सिखे तैं जोगी । अब कस भा निरधातु बियोगी? ॥
कहाँ सो खोएहु बिरवा लोना । जेहि तें होइ रूप औ सोना ॥
कअ हरतार पार नहिं पावा । गंधक काहे कुरकुटा खावा ॥
कहाँ छपाए चाँद हमारा? । जेहि बिनु रैनि जगत अँधियारा ” ॥

नैन कौडिया, हिय समुद, गुरु सो तेहि महँ जोति ।
मन मरजिया न होइ परे हाथ न आवै मोति ॥3॥

 

का पूछहु तुम धातु, निछोही! जो गुरु कीन्ह अँतर फट ओही ॥
सिधि-गुटिका अब मो संग कहा । भएउँ राँग, सत हिये न रहा ॥
सो न रूप जासौं मुख खोलौं । गएउ भरोस तहाँ का बोलौं? ॥
जहँ लोना बिरवा कै जाती । कहि कै सँदेस आन को पाती? ॥
कै जो पार हरतार करीजै । गंधक देखि अबहिं जिउ दीजै ॥
तुम्ह जोरा कै सूर मयंकू । पुनि बिछोहि सो लीन्ह कलंकू ॥
जो एहि घरी मिलावै मोहीं । सीस देउँ बलिहारी ओही ॥

होइ अबरक इंगुर भया, फेरि अगिनि महँ दीन्ह ।
काया पीतर होइ कनक, जौ तुम चाहहु कीन्ह ॥4॥

 

का बसाइ जौ गुरु अस बूझा । चकाबूह अभिमनु ज्यौं जूझा ।
विष जो दीन्ह अमृत देखराई । तेहि रे निछौही को पतियाई?॥
मरै सोइ जो होइ निगूना । पीर न जानै बिरह बिहूना ॥
पार न पाव जो गंधक पीया । सो हत्यार कहौ किमि जीया ॥
सिद्धि-गुटीका जा पहँ नाहीं । कौन धातु पूछहु तेहि पाहीं ॥
अब तेहि बाज राँग भा डोलौं । होइ सार तौ बर कै बोलौं ॥
अबरक कै पुनि ईंगुर कीन्हा । सो तन फेरि अगिनि महँ दीन्हा ॥

मिलि जो पीतम बिछुरहि काया अगिनि जराइ ।
की तेहि मिले तन तप बुझै, की अब मुए बुझाइ ॥5॥

 

सुनि कै बात सखी सब हँसी । जानहुँ रैनि तरई परगसीं ॥
अब सो चाँद गगन महँ छपा । लालच कै कित पावसि तपा?॥
हमहुँ न जानहि दहुँ सो कहाँ । करब खोज औ बिनउब तहाँ ॥
औ अस कहब आहि परदेसी । करहि मया; हत्या जनि लेसी ॥
पीर तुम्हारि सुनत भा छोह । देउ मनाउ, होइ अस ओहू ॥
तू जोगी फिरि तपि करु जोगू । तो कहँ कौन राज सुख-भोगू ॥
वह रानी जहवाँ सुख राजू । बारह अभरन करै सो साजू ॥

जोगी दिढ़ आसन करै अहथिर धरि मन ठावँ ।
जो न सुना तौ अब सुनहि बारह अभरन नावँ ॥6॥

 

प्रथमै मज्जन होइ सरीरू । पुनि पहिरै तन चंदन चीरू ॥
साजि माँगि सिर सेंदुर सारे । पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारै ॥
पुनि अंजन दुहुँ नैनन्ह करै । औ कुंडल कानन्ह महँ पहिरै ॥
पुनि नासिक भल फूल अमोला । पुनि राता मुख खाइ तमोला ॥
गिउ अभरन पहिरै जहँ ताईं । औ पहिरे कर कँगन कलाई ॥
कटि छुद्रावलि अभरन पूरा । पायन्ह पहिरै पायल चूरा ॥
बारह अभरन अहैं बखाने । ते पहिरै बरहौं अस्थाने ॥

पुनि सोरहौ सिंगार जस चारिहु चौक कुलीन ।
दीरघ चारि, चारि लघु सुभर चौ खीन ॥7॥

 

पदमावति जो सँवारै लीन्हा । पूनउँ राति देउ ससि कीन्हा ॥
करि मज्जन तन कीन्ह नहानू । पहिरे चीर, गएउ छपि भानू ॥
रचि पत्रावलि, माँग सदूरु । भरे मोति औ मानिक चूरू ॥
चंदन चीर पहिर बहु भाँती । मेघघटा जानहुँ बग-पाँती ॥
गूँथि जो रतन माँग बैसारा । जानहुँ गगन टूटि निसि तारा ॥
तिलक लिलाट धरा तस दीठा । जनहुँ दुइज पर सुहल बईठा ॥
कानन्ह कुंडल खूँट औ खूँटी । जानहुँ परी कचपची टूटी ॥

पहिरि जराऊ ठाढ़ि भइ, कहि न जाइ तस भाव ।
मानहुँ दरपन गगन भा तेहि ससि तार देखाव ॥8॥

 

बाँक नैन औ अंजन-रेखा । खंजन मनहुँ सरद ऋतु देखा ॥
जस जस हेर, फेर चख मोरी । लरै सरद महँ खंजन-जोरी ॥
भौहैं धनुक धनुक पै हारा । नैनन्ह साधि बान-बिष मारा ॥
करनफूल कानन्ह अति सोभा । ससि-मुख आइ सूर जनु लोभा ॥
सुरँग अधर औ मिला तमोरा । सोहे पान फूल कर जोरा ॥
कुसुमगंध अति सुरँग कपोला । तेहि पर अलक-भुअंगिनि डोला ॥
तिल कपोल अलि कवँल बईठा । बेधा सोइ जेइ तिल दीठा ॥

देखि सिंगार अनूप विधि बिरह चला तब भागि ।
काल-कस्ट इमि ओनवा, सब मोरे जिउ लागि ॥9॥

 

का बरनौं अभरन औ हारा । ससि पहिरे नखतन्ह कै मारा ॥
चीर चारू औ चंदन चोला । हीर हार नग लाग अमोला ॥
तेहि झाँपी रोमावलि कारी । नागिनि रूप डसै हत्यारी ॥
कुच कंचुकी सिराफल टाँड सलोनी । डोलत बाँह भाव गति लोनी ॥
बाँहन्ह बहुटा टाँड सलोनी । डोलत बाँह भाव गति लोनी ॥
तरवन्ह कवल-करी जनु बाँधी। बसा-लंक जानहुँ दुइ आधी ॥
छुद्रघंट कटि कंचन-तागा । चलतै उठहिं छतीसौ रागा ॥

चूरा पायल अनवट पायँन्ह परहिं बियोग ।
हिये लाइ टुक हम कहँ समदहु मानहुँ भोग ॥10॥

 

अस बारह सोरह धनि साजै । छाज न और; आहि पै छाजै ॥
बिनवहिं सखी गहरु का कीजै?। जेहि जिउ दीन्ह ताहि जिउ दीजे ॥
सवरि सेज धनि-मन भइ संका । ढाढ तेवानि टेकि कर लंका ॥
अनचिन्ह पिउ, कापौं मन माँहा । का मैं कहब गहब जौ बाँहा ॥
बारि बैस गइ प्रीति न जानी । तरुनि भई मैमंत भुलानी ॥
जोबन-गरब न मैं किछु चेता । नेह न जानौं सावँ कि सेता ॥
अब सो कंत जो पूछिहि बाता । कस मुख होइहि पीत कि राता ॥

हौं बारी औ दुलहिनि, पीउ तरुन सह तेज ।
ना जानौं कस होइहि चढ़ँत कंत के सेज ॥11॥

 

सुनु धनि! डर हिरदय तब ताई । जौ लगि रहसि मिलै नहिं साईं ॥
कौन कली जो भौंर न राई? । डार न टूट पुहुप गरुआई ॥
मातु पिता जौ बियाहै सोई । जनम निबाह कंत सँग होई ॥
भरि जीवन राखै जहँ चहा । जाइ न मेंटा ताकर कहा ॥
ताकहँ बिलँब न कीजै बारी । जो पिउ-आयसु सोइ पियारी ॥
चलहु बेगि आयसु भा जैसे । कंत बोलावै रहिए कैसे? ॥
मान न करसि, पोढ़ करु लाडू । मान मरत रिस मानै चाँडू ॥

साजन लेइ पठावा, आयसु जाइ न मेट ।
तन,मन, जोबन, साजि के देइ चली लेइ भेंट ॥12॥

 

पदमिनि-गवन हंस गए दूरी । कुंजर लाज मेल सिर धूरी ॥
बदन देखि घटि चंद छपाना । दसन देखि कै बीजु लजाना ॥
खंजन छपे देखि कै नैना । किकिल चपी सुनत मधु बैना ॥
गीव देखि कै छपा मयूरू । लंक देखि कै छपा सुदूरू ॥
बौंहन्ह धनुक छपा आकारा । बेनी बासुकि छपा पतारा ॥
खड़ग छपा नासिका बिसेखी । अमृत छपा अधर-रस देखी ॥
पहुँचहि छपी कवल पौनारी । जंघ छपा कदली होइ बारी ।

अछरी रूप छपानीं जबहिं चली धनि साजि ।
जावत गरब-गहेली सबै छपीं मन लाजि ॥13॥

 

मिलीं गोहने सखी तराईं ।लेइ चाँद सूरज पहँ आई ॥
पारस रूप चाँद देखराई । देखत सूरुज गा मुरझाई ॥
सोरह कला दिस्टि ससि कीन्ही । सहसौ कला सुरुज कै लीन्ही ॥
भा रवि अस्त, तराई हसी । सूर न रहा, चाँद परगसी ॥
जोगी आहि, न भोगी होई । खाइ कुरकुटा गा पै सोई ॥
पदमावति जसि निरमल गंगा । तू जो कंत जोगी भिखमंगा ॥
आइ जगावहिं `चेला जागै । आवा गुरू, पायँ उठि लागै’॥

बोलहिं सबद सहेली कान लागि, गहि माथ ।
गोरख आइ ठाढ़ भा, उठु, रे चेला नाथ!॥14॥

 

सुनि यह सबद अमिय अस लागा । निद्रा टूटि, सोइ अस जागा ॥
गही बाँह धनि सेजवाँ आनी । अंचल ओट रही छपि रानी ॥
सकुचै डरै मनहि मन बारी । गहु न बाँह, रे जोगि भिखारी? ॥
ओहट होसि, जोगि! तोरि चेरी । आवै बास कुरकुटा केरी ॥
देखि भभूति छूति मोहि लागै । काँपै चाँद, सूर सौं भागै ॥
जोगि तोरि तपसी कै काया । लागि चहै मोरे अँग छाया ॥
बार भिखारि न माँगसि भीखा । माँगे आइ सरग पर सीखा ॥

जोगि भिखारि कोई मँदिर न पैठै पार ।
माँगि लेहु किछु भिक्षा जाइ ठाढ़ होइ बार ॥15॥

 

मैं तुम्ह कारन, पेम-पियारी । राज छाँडि कै भएउँ भिखारी ॥
नेह तुम्हार जो हिये समाना । चितउर सौं निसरेउँ होइ आना ॥
जस मालति कहँ भौंर बियोगी । चढ़ा बियोग, चलेउँ होइ जोगी ॥
भौंर खोजि जस पावै केवा । तुम्ह कारन मैं जिउ पर छेवा ॥
भएउँ भिखारि नारि तुम्ह लागी । दीप=पतँग होइ अँगएउँ आगी ॥
एक बार मरि मिले जो आई । दूसरि बार मरै कित जाई ॥
कित तेहि मीचु जो मरि कै जीया?। भा सो अमर, अमृत-मधु पीया ॥

भौंर जो पावै कँवल कहँ बहु आरति बहु आस ।
भौंर होइ नेवछावरि, कँवल देइ हँसि बास ॥16॥

 

अपने मुँह न बड़ाई छाजा । जोगी कतहुँ होहिं नहिं राजा ॥
हौं रानी, तू जोगि भिखारी । जोगहि भोगहि कौन चिन्हारी?॥
जोगी सबै छंद अस खेला । तू भिखारि तेहि माहिं अकेला ॥
पौन बाँधि अपसवहिं अकासा । मनसहिं जाहिं ताहि के पासा ॥
एही भाँति सिस्टि सब छरी । एही भेख रावन सिय हरी ॥
भौंरहिं मीचु नियर जब आवा । चंपा-बास लेइ कहँ धावा ॥
दीपक-जोति देखि उजियारी । आइ पाँखि होइ परा भिखारी ॥

रैनि जो देखै चंदमुख ससि तन होइ अलोप ।
तुहुँ जोगी तस भूला करि राजा कर ओप ॥17॥

 

अनु, धानि तू निसिअर निसि माहाँ । हौं दिनिअर जेहि कै तूछाहाँ॥
चादहि कहाँ जोति औ करा । सुरुज के जोति चाँद निरमरा ॥
भौंर बास-चंपा नहिं लेई । मालति जहाँ तहाँ जिउ देई ॥
तुम्ह हुँत भएउँ पतँग कै करा । सिंघलदीप आइ उड़ि परा ॥
सेएउँ महादेव कर बारू । तजा अन्न, भा पवन अहारू ॥
अस मैं प्रीति गाठि हिय जोरी । कटै न काटे, छुटै न छोरी ॥
सीतै भीखि रावनहिं दीन्हीं । तूँ असि निठुर अतरपट कीन्हीं ॥

रंग तुम्हारेहि रातेउँ, चढ़ेउँ गगन होइ सूर ।
जहँ ससि सीतल तहँ तपौं,मन हींछा,धनि!पूर॥18॥

 

जोगि भिखारी! करसि बहु बाता । कहसि रंग, देखौं नहिं राता ॥
कापर रँगे रंग नहिं होई । उपजे औटि रंग भल सोई ॥
चाँद के रंग सुरुज जब राता । देखै जगत साँझ परभाता ।
दगधि बिरह निति होइ अँगारा । ओही आँच धिकै संसारा ॥
जो मजीठ औटे बहु आचा । सो रंग जनम न डोलै राँचा ॥
जरै बिरह जस दीपक=बाती भीतर जरै, उपर होइ राती ॥
जरि परास होइ कोइल-भेसू । तब फूलै राता होइ टेसू ॥

पान,सुपारी, खैर जिमि मेरइ करै चकचून ।
तौ लगि रंग न राचै जौ लगि होइ न चून ॥19॥

 

का, धनि! पान-रंग, का चूना । जेहि तन नेह दाध तेहि दूना ॥
हौं तुम्ह नेह पियर भा पानू । पेडी हुँत सोनरास बखानू ॥
सुनि तुम्हार संसार बड़ौना । जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ौना ॥
करहिं जो किंगरी लेइ बैरागी । नौती होइ बिरह कै आगी ॥
फेरि फेरि तन कीन्ह भुँजौना । औटि रकत रँग हिरदय औना ॥
सूखि सोपारी भा मन मारा । सिरहिं सरौता करवत सारा ॥
हाड़ चून भा, बिरहँहि दहा । जानै सोइ जो दाध इमि सहा ॥

सोई जान वह पीरा जेहि दुख ऐस सरीर ।
रकत-पियासा होइ जो का जानै पर पीर?॥20॥

 

जोगिन्ह बहुत छंद न ओराहीं । बूँद सेवाती जैस पराहीं ॥
परहिं भूमि पर होइ कचूरु । परहिं कदलि पर होइ कपूरू ॥
परहिं समुद्र खार जल ओही । परहिं सीप तौ मोती होहीं ॥
परहिं मेरु पर अमृत होई । परहिं नागमुख विष होइ सोई ॥
जोगी भौंर निठुर ए दोऊ । केहि आपन भए? कहै जौ कोऊ ॥
एक ठाँव ए थिर न रहाहीं । रस लेइ खेलि अनत कहुँ जाहीं ॥
होइ गृही पुनि होइ उदासी । अंत काल दूवौ बिसवासी ॥

तेहि सौं नेह को दिढ़ करै? रहहिं न एकौ देस ।
जोगी, भौंर, भिखारी इन्ह सौं दूर अदेश ॥21॥

 

थल थल नग न होहिं जेहि जोती । जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥
बन बन बिरिछ न चंदन होई । तन तन बिरह न उपनै सोई ॥
जेहि उपना सो औटि मरि गयऊ । जनम निनार न कबहूँ भएऊ ॥
जल अंबुज,रवि रहै अकासा । जौं इन्ह प्रीति जानु एक पासा ॥
जोगी भौंर जो थिर न रहाहीं । जेहि खोजहि तेहि पावहिं नाहीं ॥
मैं तोहि पायउँ आपन जीऊ । छाड़ि सेवाति न आनहि पीऊ ॥
भौंर मालती मिलै जौ आई । सो तजि आन फूल कित जाई?॥

चंपा प्रीति न भौंरहि, दिन दिन आगरि बास ।
भौंर जो पावै मालती मुएहु न छाँड़ै पास ॥22॥

 

ऐसे राजकुवर नहीं मानौं । खेलु सारि पाँसा तब जानौं ॥
काँचे बारह परा जो पाँसा । पाके पैंत परी तनु रासा ॥
रहै न आठ अठारह भाखा । सोरह सतरस रहैं त राखा ॥
सत जो धरै सो खेलनहारा । ढारि इगारह जाइ न मारा ॥
तूँ लीन्हे आछसि मन दूवा । ओ जुग सारि जहसि पुनि छूवा ॥
हौं नव नेह रचों तोहि पाहा । दसव दाव तोरे हिय माहा ॥
तौ चौपर खेलौं करि हिया । जौ तरहेल होइ सौतिया ॥

जेहि मिलि बिछुरन औ तपनि अंत होइ जौ नित ।
तेहि मिलि गंजन को सहै? बरु बिनु मिलै निचिंत ॥23॥

 

बोलौं रानि! बचन सुनु साचा । पुरुष क बोल सपथ औ बाचा
यह मन लाएउ तोहिं अस, नारी । दिन तुइ पासा औ निसि सारी ॥
पौ परि बारहि बार मनाएउ । सिर सौ खेलि पैंत जिउ लाएउ ॥
हौं अब चौंक पंज तें बाची । तुम्ह बिच गोट न आवहि काची ॥
पाकि उठाएउ आस करीता । हौं जिउ तोहि हारा, तुम जीता ॥
मिलि कै जुग नहिं होहु निनारी । कहा बीच दूती देनिहारी? ॥
अब जिउ जनम जनम पासा । चढ़ेउँ जोग, आएउँ कबिलासा ॥

जाकर जीऊ बसै जेहि तेहि पुनि ताकर टेक ।
कनक सोहाग न बिछुरे, ओटि मिलै होइ एक ॥24॥

 

बिहँसी धनि सुनि कै सत बाता । निहचय तू मोरे रंग राता ॥
निहचय भौर कवल-रस सा । जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥
जब हीरामन भएउ सँदेसी । तुम्ह हुँत मँडप गइउँ, परदेसी ॥
तोर रूपतस देखेउँ लोना । जनु, जोगी! तू मेलेसि टोना ॥
सिधि-गुटिका जो दिस्टि कमाई । पारहि मेलि रूप बैसाई ॥
भुगुति देइ कहँ मैं तोहि दीठा । कँवल-नैन होइ भौंर बईठा ॥
नैन पुहुप, तू अलि भा सोभी । रहा बेधि अस, उढ़ा न लोभी ॥

जाकर आस होइ जेहि, तेहि पुनि ताकरि आस ।
भौंर जो दाधा कँवल कहँ, कस न पाव सो बास? ॥25॥

 

कौन मोहनी दहुँ हुति तोही । जो तोहि बिधा सो उपनी मोही ॥
बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ । चातकि भइउँ कहत “पीउ पीउ”॥
जरिउँ बिरह जस दीपक-बाती । पंथ जोहत भइ सीप सेवाती ॥
डाढि डाढि जिमि कोइल भई । भइउँ चकोरि, नींद निसि गई ॥
तोरे पेम पेम मोहिं भएऊ । राता हेम अगिनि जिमि तएऊ॥
हीरा दिपै जौ सूर उदोती । नाहिं त किंत पाहन कहँ जोती! ॥
रवि परगासे कँवल बिगासा । नाहिं त कित मधुकर, कित बासा ॥

तासौं कौन अँतरपट जो अस पीतम पीउ ।
नेवछावरि अब सारौं तन, मन, जोबन, जीउ ॥26॥

हँसि पदमावति मानी बाता । निहचय तू मोरे रँग राता ॥
तू राजा दुहुँ कुल उजियारा । अस कै चरिचिउँ मरम तुम्हारा ॥
पै तूँ जंबूदीप बसेरा । किमि जानेसि कस सिंघल मोरा?॥
किमि जानेसि सो मानसर केवा । सुनि सो भौंर भा, जिउ पर छेवा ॥
ना तुँइ सुनी, न कबहूँ दीठी । कैस चित्र होइ चितहि पईठी? ॥
जौ लहि अगिनि करै नहिं भेदू । तौ लहि औटि चुवै नहिं मेदू ॥
कहँ संकर तोहि ऐस लखावा?। मिला अलख अस पेम चखावा ॥

जेहि कर सत्य सँघाती तेहि कर डर सोइ मेट ।
सो सत कहु कैसे भा,दुवौ भाँति जो भेंट ॥27॥

 

सत्य कहौं सुनु पदमावती । जहँ सत पुरुष तहाँ सुरसती ॥
पाएउँ सुवा, कही वह बाता । भा निहचय देखत मुख राता ।
रूप तुम्हार सुनेउँ अस नीका । ना जेहि चढ़ा काहु कहँ टीका ॥
चित्र किएउँ पुनि लेइ लेइ नाऊँ । नैनहि लागि हिये भा ठाऊँ ॥
हौं भा साँच सुनत ओहि घड़ी । तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी ॥
हौं भा काठ मूर्ति मन मारे । चहै जो कर सब हाथ तुम्हारे ॥
तुम्ह जौ डोलाइहु तबहिं डोला । मौन साँस जौ दीन्ह तौ बोला ॥

को सोवै, को जागै? अस हौं गएउँ बिमोहि ।
परगट गुपुत न दूसर, जहँ देखौं तहँ तोहि ॥28॥

 

बिहँसी धनि सुनि कै सत भाऊ । हौं रामा तू रावन राऊ ॥
रहा जो भौंर कँवल के आसा । कस न भोग मानै रस बासा?॥
जस तस कहा कुँवर! तू मोही । तस मन मोर लाग पुनि तोही ॥
जब-हुँत कहि गा पंखि सँदेसी । सुनिउँ कि आवा है परदेसी ॥
तब-हुत तुम बिनु रहै न जीऊ । चातकि भइउँ कहत “पिउ पिऊ ॥
भइउ चकोरि सो पंथि निहारी । समुद सीप जस नैन पसारी ॥
भइउ बिरह दहि कोइल कारी । डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥

कौन सो दिन जब पिउ मिलै यह मन राता तासु ।
वह दुख देखै मोर सब, हौं दुख देखौं तासु ॥29॥

 

कहि सत भाव भई कँठलागू । जनु कंचन औ मिला सोहागू ॥
चौरासी आसन पर जोगी । खट रस, बंधक चतुर सो भोगी ॥
कुसुम-माल असि मालति पाई । जनु चम्पा गहि डार ओनाई ॥
कली बेधि जनु भँवर भुलाना । हना राहु अरजुन के बाना ॥
कंचन करी जरी नग जोती । बरमा सौं बेधा जनु मोती ॥
नारँग जानि कीर नख दिए । अधर आमरस जानहुँ लिए ॥
कौतुक केलि करहिं दुख नंसा । खूँदहिं कुरलहिं जनु सर हंसा ॥

रही बसाइ बासना चोवा चंदन मेद ।
जुहि अस पदमिनि रानी सो जानै यह भेद ॥30॥

 

रतनसेन सो कंत सुजानू । खटरस-पंडित सोरह बानू ॥
तस होइ मिले पुरुष औ गोरी ।जैसी बिछुरी सारस-जोरी ॥
रची सारि दूनौ एक पासा । होइ जुग जुग आवहिं कबिलासा ॥
पिय धनि गही, दीन्हि गलबाहीं । धनि बिछुरी लागी उर माहीं ॥
ते छकि रस नव केलि करेहीं । चोका लाइ अधर-रस लेहीं ॥
धनि नौ सात, सात औ पाँचा । पुरुष दस ते रह किमि बाँचा?॥
लीन्ह बिधाँसिं बिरह धनि साजा । औ सब रचन जीत हुत राजा ॥

जनहुँ औटि कै मिलि गए तस दूनौ भए एक ।
कंचन कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक ॥31॥

 

चतुर नारि चित अधिक चिहूँटी । जहाँ पेम बाढ़े किमी छूटी ॥
कुरला काम केरि मनुहारी । कुरला जेहिं सो न सुनारी ॥
कुरलहिं होइ कंत कर तोखू । कुरलहि किए पाव धनि मोखू ॥
जेहि कुरला सो सोहाग सुभागी । चंदन झेस साम कँठ लागी ॥
गेंद गोद कै जानहु लई । गेंद चाहि धनि कोमल भई ॥
दारिउँ, दाख, बेलरस चाखा । पिय के खेल धनि जीवन राखा ॥
भएउ बसंत कली मुख खोली । बैन सोहावन कोकिल बोली ॥

पिउ पिउ करत जो सूखि रहि धनि चातक की भाँति ।
परी सो बूँद सीप जनु, मोती होइ सुख-सांति ॥32॥

 

भएउ जूझ जस रावन रामा । सेज बिधाँसि बिरह-संग्रामा ॥
लीन्हि लंक, कंचन-गढ़ टूटा । कीन्ह सिंगार अहा सब लूटा ॥
औ जोबन मैमंत विधाँसा । विचला बिरह जीउ जो नासा ॥
टूटे अंग अंग सब भेसा । छूटी माँग, भंग भए केसा ॥
कंचुकि चूर, चूर भइ तानी । टूटे हार, मोति छहरानी ॥
बारी, टाँण सलोनी टूटी । बाहूँ कँगन कलाई फूटी ॥
चंदन अंग छूट अस भेंटी । बेसरि टूटि, तिलक गा मेटी ॥

पुहुप सिंगार सँवार सब जोबन नवल बसंत ।
अरगज जिमि हिय लाइ कै मरगज कीन्हेउ कंत ॥33॥

 

बिनय करै पदमावति बाला । सुधि न, सुराही पिएउ पियाला ॥
पिय-आयसु माथे पर लेऊँ । जो माँगै नइ नइ सिर देऊँ ॥
पै, पिय! बचन एक सुनु मोरा । चाखु, पिया! मधु थोरै थोरा ॥
पेम-सुरा सोई पै पिया । लखै न कोई कि काहू दिया ॥
चुवा दाख-मधु जो एक बारा । दूसरि बार लेत बेसँभारा ॥
एक बार जो पी कै रहा । सुख-जीवन, सुख-भोजन लहा ॥
पान फूल रस रंग करीजै । अधर अधर सौं चाखा कीजै ॥

जो तुम चाहौ सौ करौ, ना जानौ भल मंद ।
जो भालै सो होइ मोहिं तुम्ह, पिउ! चहौं अनंद ॥34॥

 

सुनु, धनि! प्रेम-सुरा के पिए । मरन जियन डर रहै न हिए ॥
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । को सो घूमि रह, की मतवारा ॥
सो पै जान पियै जो कोई । पी न अघाइ, जाइ परि सोई ॥
जा कहँ होइ बार एक लाहा । रहै न ओहि बिनु, ओही चाहा ॥
अरथ दरब सो देइ बहाई । की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥
रातिहु दुवस रहै रस-भीजा । लाभन देख, न देखै छीजा ॥
भोर होत तब पलुह सरीरू । पाव कूमारी सीतल नीरू ॥

एक बार भरि पियाला, बार-बार को माँग?।
मुहमद किमि न पुकारै ऐस दाँव जो खाँग? ॥35॥

 

भा बिहान ऊठा रवि साईं । चहुँ दिसि आईं नखत तराईं ॥
सब निसि सेज मिला ससि सूरू । हार चीर बलया भए चूरू ॥
सो धनि पान, चून भइ चोली । रग-रँघीलि निरग भइ भोली ॥
जागत रैनि भएउ भिनसारा । भई अलस सावत बेकरारा ॥
अलक सुरंगिनि हिरदय परी । नारंग छुव नागिनि बिष-भरी ॥
लरी मुरी हिय-हार लपेटी । सुरसरि जनु कालिंदी भेंटी ॥
जनु पयाग अरइल बिच मिली । सोमित बेनी रोमावली ॥

नाभी लाभु पुन्नि कै कासीकुंड कहाव ।
देवता करहिं कलप सिर आपुहि दोष न लाव ॥36॥

 

बिहँसि जगावहिं सखी सयानी । सूर उठा, उठु पदमिनि रानी! ॥
सुनत सूर जनु कँवल बिगासा । मधुकर आइ लीन्ह मधु बासा ॥
जनहुँ माति निसयानी बसी । अति बेसँभार फूलि जनु अरसी ॥
नैन कवँल जानहुँ दुइ फूले । चितवन मोहि मिरिग जनु भूले ॥
तन न सँभार केस औ चोली । चित अचेत जनु बाउरि भोली ॥
भइ ससि हीन गहन अस गही । बिथुरे नखत, सेज भरि रही ॥
कँवल माँह जनु केसरि दीठी । जोबन हुत सो गँवाइ बईठी ॥

बेलि जो राखी इंद्र कहँ पवन बास नहिं दीन्ह ।
लागेउ आइ भौंर तेहि, कली बेधि रस लीन्ह ॥37॥

 

हँसि हँसि पूछहिं सखी सरेखी । मानहुँ कुमुद चंद्र-मुख देखी ॥
रानी! तुम ऐसी सुकुमारा । फूल बास तन जीव तुम्हारा ॥
सहि नहिं सकहु हिये पर हारू । कैसे सहिउ कंत कर भारू?॥
मुख-अंबुज बिगसे दिन राती । सो कुँभिलान कहहु केहि भाँती?॥
अधर-कँवल जो सहा न पानू । कैसे सहा लाग मुख भानू?॥
लंक जो पैग देत मुरि जाई । कैसे रही जौ रावन राई?॥
चंदन चोव पवन अस पीऊ । भइउ चित्र सम, कस भा जीऊ?॥

सब अरगज मरगज भयउ, लोचन बिंब सरोज ।
`सत्य कहहु पद्मावति’ सखी परीं सब खोज ॥38॥

 

कहौं, सखी! आपस सतभाऊ । हौं जो कहति कस रावन राऊ ॥
काँपी भौंर पुहुप पर देखे । जनु ससि गहन तैस मोहिं लेखे
आजु मरम मैं जाना सोई । जस पियार पिउ और न कोई ॥
डर तौ लगि हिय मिला न पीऊ । भानु के दिस्टि छूटि गा सीऊ ॥
जत खन भानु कीन्ह परगासू । कँवल-कली मन कीन्ह बिगासू ॥
हिये छोह उपना औ सीऊ । पिउ न रिसाउ लेउ बरु जीऊ ॥
हुत जो अपार बिरह-दुख दूखा । जनहुँ अगस्त-उदय जल सूखा ॥

हौं रँग बहुतै आनति, लहरै जैस समुंद ।
पै पिउ कै चतुराई खसेऊ न एकौ बुंद ॥39॥

 

करि सिंगार तापहँ का जाऊँ । ओही देखहुँ ठावहिं ठाँऊँ ॥
जौ जिउ महँ तौ उहै पियारा । तन मन सौं नहिं होइ निनारा ॥
नैन माँह है उहै समाना । देखौ तहाँ नाहिं कोउ आना ॥
आपन रस आपुहि पै लेई । अधर सोइ लागे रस देई ॥
हिया थार कुच कंचन लाडू । अगमन भेंट दीन्ह कै चाँडू ॥
हुलसी लंक लंक सौं लसी । रावन रहसि कसौटी कसी ॥
जोबन सबै मिला ओहि जाई । हौं रे बीच हुँत गइउँ हेराई ॥

जस किछु देइ धरै कहँ, आपन लेइ सँभारि ।
रसहि गारि तस लीन्हेसि, कीन्हेसि मोहि ठँठारि ॥40॥

 

अनु रे छबीली! तोहि छबि लागी । नैन गुलाल कंत सँग जागी ॥
चंप सुदरसन अस भा सोई । सोनजरद जस केसर होई ॥
बैठ भौंर कुच नारँग बारी । लागे नख, उछरीं रँग-धारी ॥
अधर अधर सों भीज तमोरा । अलकाउर मुरि मुरि गा तोरा ॥
रायमुनी तुम औ रत मुहीं । अलिमुख लागि भई फुलचुहीं ॥
जैस सिंगार हार सौं मिली । मालति ऐसि सदा रहु खिली ॥
पुनि सिंगार करू कला नेवारी । कदम सेवती बैठु पियारी ॥

कुंद कली सम बिगसी ऋतु बसंत औ फाग ।
फूलहु फरहु सदा सुख औ सुखसुफल सोहाग ॥41॥

 

कहि यह बात सखी सब धाईं । चंपावति पहँ जाइ सुनाई ॥
आजु निरँग पद्मावती बारी । जीवन जानहुँ पवन-अधारी ॥
तरकि तरकि गइ चंदन चोली । धरकि धरकि हिय उठै न बोली ॥
अही जौ कली-कँवल रसपूरी । चूर चूर होइ गईं सो चूरी ॥
देखहु जाइ जैसि कुभिलानी । सुनि सोहाग रानी विहँसानी ॥
सेइ सँग सबही पदमिनी नारी । आई जहँ पदमावति बारी ॥
आइ रूप सो सबही देखा । सोन-बरन होइ रही सो रेखा ॥

कुसुम फूल जस मरदै, निरँग देख सब अंग ।
चंपावति भइ बारी, चूम केस औ मंग ॥42॥

 

सब रनिवास बैठ चहुँ पासा । ससि-मंडल जनु बैठ अकासा ॥
बोलीं सबै “बारि कुँभिलानी । करहु सँभार, देहु खँडवानी ॥
कँवल कली कोमल रँग-भीनी । अति सुकुमारि. लंक कै छीनी ॥
चाँद जैस धनि हुत परगासा । सहस करा होइ सूर बिगासा ॥
तेहिके झार गहन अस गही । भइ निरंग, मुख-जोति न रही ॥
दरब वारि किछु पुन्नि करेहू । औ तेहि लेइ सन्यासिहि देहू ॥
भरि कै थार नखत गजमोती । बारा कीन्ह चंद कै जोती ॥

कीन्ह अरगजा मरदन औ सखि कीन्ह नहानु ।
पुनि भइ चौदसि चाँद सो रूप गएउ ठपि भानु ॥43॥

 

पुनि बहु चीर आन सब छोरी । सारी कंचुकि लहर=पटोरी ॥
फुँदिया और कसनिया राती । छायल बँद लाए गुजराती ॥
चिकवा चीर मघौना लोने । मोति लाग औ छापे सोने ॥
सुरंग चीर भल सिंघलदीपी । कीन्ह जो छापा धनि वह छीपी ॥
पेमचा डरिया औ चौधारी । साम, सेत पीयर, हरियारी ॥
सात रंग औ चित्र चितेरे । भारि कै दीठि जाहिं नहीं हेरे ॥
चँदनौता औ खरदुक भारी । बाँसपूर झिलमिल कै सारी ॥

पुनि अभरन बहु काढ़ा, अनबन भोति जराव ।
हेरि फेरि निति पहिरै, जब जैसे मन भाव ॥44॥

 

Leave a Reply